Inleiding

Op deze pagina vindt u het Regiobeeld van de regio Haaglanden. Het Regiobeeld geeft op basis van een verzameling van cijfermatige en regionale inzichten een beeld van de regio Haaglanden. De data zijn door het zorgkantoor met veel zorgvuldigheid in beeld gebracht. Ze geven u als lezer een foto van de regio o.b.v. data over de afgelopen 5 jaar, en nemen u mee in de ontwikkelingen die in de toekomst op ons af komen. Het geeft u ook een beknopt beeld waar het zorgkantoor met de gecontracteerde zorgaanbieders, onafhankelijke cliëntondersteuners en crisisregisseurs hard aan werkt om het perspectief voor cliënten te verbeteren!

Zo zijn we als CZ zorgkantoor met de gecontracteerde zorgaanbieders, maar ook de zorgaanbieders onderling, in 2023 verder met elkaar in verbinding gekomen. Dit geeft niet alleen een positieve energie, maar wat we vooral constateerden, zorgaanbieders weten elkaar steeds beter te vinden. Er is urgentiebesef dat het niet alleen lukt. Dit is wat ons betreft een cruciale ontwikkeling gezien de arbeidsmarktproblematiek, vastgoedissues, druk op vervoer en budgetten.

Het samenvoegen van de regiobijeenkomst Haaglanden en Zuid-Hollandse Eilanden heeft kennisdeling over deze regio’s gemaximaliseerd en is een efficiencyslag voor veel van onze zorgaanbieders. Inspirerende projecten zijn gedeeld en verbindingen over de regio’s heen hebben verder gestalte gekregen. Projecten als Job Carving, de ouder wordende cliënt, Hume en Datagedreven zorg zijn aan bod gekomen. Wij vinden het van belang dat projecten in de regio gedragen worden. Maatschappelijke middelen die we schaars tot onze beschikking hebben, verdienen het zinvol te worden besteed. Daar waar we dit nodig achten, organiseren wij ook bovenregionale bijeenkomsten met onze collega zorgkantoren. U leest hierover meer bij de regionale opgave complexe zorg.

Samen met Regiokracht wordt, in kleiner comité, met enkele zorgaanbieders ook verder gewerkt aan het vormgeven van de benodigde governance structuur in de regio. Wat is er nodig om met elkaar verder te werken aan concrete vervolgstappen? Wij kijken er weer naar uit, samen verder op pad te gaan!

Heeft u vragen, opmerkingen of feedback? Wij ontvangen die graag via inkoop.wlz.gz@cz.nl

Deel deze pagina: